SÜSBİR Portal Üyelik Sözleşmesi

 

 1. Taraflar
  İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Portal Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. 1271. Sok. No:21/5 Balgat-Çankaya-ANKARA adresinde mukim Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (bundan böyle kısaca “SÜSBİR”olarak anılacaktır) ile www.susbir.org.tr Portalında üye olmak için işbu Portal Üyelik Sözleşmesine onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
 2. Tanımlar
  “Portal”: www.susbir.org.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SÜSBİR”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.
  “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiliğe sahip SÜSBİR üyeleri.
  “Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
  “Portal Üyelik Sözleşmesi”: “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar, kullanıcının “Portal Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.
 3. “Portal Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı
  İşbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Portal”da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Portal Üyelik Sözleşmesi” “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “SÜSBİR” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “SÜSBİR” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 4. Üyelik Şartları
  4.1 “Portal”a üye olabilmek için SÜSBİR üyeliğinin aktif durumda olması ve üyelik oluşturacak kişinin gerçek kişiliğe sahipse firma sahibi, tüzel kişiliğe sahipse şirket sahibi/ortağı veya yönetim kurulu kararınca yetkilendirilmiş kişi olması gerekir..
  4.2“Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “SÜSBİR” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri Portal üyeliğine son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.
  5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  5.1 “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri
  5.1.1“Üye”, “Portal”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Portal Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
  5.1.2. “Üye”lerin, “SÜSBİR Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “SÜSBİR”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.
  5.1.3. “Üye” hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  5.1.4. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “SÜSBİR”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “SÜSBİR”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  5.2. “SÜSBİR”in Hak ve Yükümlülükleri
  5.2.1. “SÜSBİR”, işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “SÜSBİR Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “SÜSBİR” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
  5.2.2. “SÜSBİR”’in , işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi” kapsamında verdiği hizmet karşılığında Üyelerden alacağı 50 TL tutarındaki hizmet bedeli ……. Tarih ve sayılı yönetim kurulu kararında belirtilmiştir. Portala üye olmak isteyen her üye bu hizmet bedelini ödemek ve ödediğini ibraz etmek zorundadır.
  5.2.3. “SÜSBİR”, ‘’Portal’’ üzerinden yalnızca, bilgi alışverişi, fiyat bildirimi ve ürün kataloğu görüntüleme hizmetlerini sunar. Üyeler arasında yapılacak ticaret ve ödemeler ile ilgili konularda ‘’SÜSBİR’’ in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  5.2.4. “SÜSBİR”, “Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Portal Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “SÜSBİR” bu mesaj ve içeriği giren “Üye” nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
  5.2.5. “SÜSBİR”in, “SÜSBİR” çalışanlarının, yönetim kurulunun ve organlarının, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu paylaşımlardaki her türlü sorumluluk paylaşımda bulunan üyelere aittir.
  5.2.6. “SÜSBİR”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.
 5. “Portal Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri
  “SÜSBİR”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “Portal”da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 6. Yürürlük

İşbu “ Portal Üyelik Sözleşmesi” ve “Portal Üyelik Sözleşmesi” ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Portal Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  İşbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Portal Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Portal Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.