Kişisel Veri Açık Rıza Metni

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İZİN FORMU

 

SÜSBİR  ve SÜSBİR Portal üyeliği için; Üyelerin Firma  Ünvanları, Adresleri, Sabit Telefon Numaraları, Mail adresleri ve web sayfalarının adresleri  www.susbir.org.tr ve www.susbirportal.com  de yayınlanması ve istenildiği takdirde Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı kuruluşlarla isim ve iletişim bilgileri paylaşılabilmesi ve ayrıca Unvan, Adres, Telefon ve yükledikleri  ürünlerin fiyat göstermeksizin diğer tüm bilgileri www.susbirportal.com ana sayfasında yayınlanması amaçlarıyla ve yukarıda belirtilen Birliğin tüm çalışmaları kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan üye firmaların bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4.  maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Birlik tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İşbu kişisel verilerin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Birlik tarafından;  Birlik  çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Birliğin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Birliğe başvurarak firmamla  ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle firma aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile  kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi  Birliğe kimliğimi tespit edici belgeler ile dilekçeyi  Süs Bitkileri Alt Birliği’nin Ehlibeyt Mahallesi 1271. Sokak No:21/5  Çankaya/Ankara adresine bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya  [email protected] mail adresine taleplerimi iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, Birlik ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Birliğe bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerin de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Birlik  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.